Rozpočet na rok 2013

ROZPOČET OBCE ŽDÁNOV NA ROK 2013

Příjmy:

 

1111         Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti                         303 400

1112         Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ                                            14 400

1113         Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů                     31 800

1121         Daň z příjmu právnických osob                                                  294 500

1211         Daň z přidané hodnoty                                                              629 200

1334         Odvody za odnětí půdy                                                                     500

1340          Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                                  66 400

1341          Poplatek ze psů                                                                             2 300

1351          Odvod loterií apod.                                                                        4 000

1361          Správní poplatky                                                                               300

1511          Daň z nemovitostí                                                                        85 000

    4112     Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy              54 400

                                                                                                                1 486 200

 

1019    2131     Příjmy z pronájmu pozemků - zemědělské 1 200

1032    2131     Příjmy z pronájmu pozemků - honitba 560

2141    2132     Příjmy z pronájmu hospody 6 000

2310    2111     Příjmy z vodného 560

3745    2111     Příjmy z pronájmu obecní techniky 300

6310    2141     Příjmy z úroků 1 800

 

----------------------------------------------------------------------- Příjmy celkem: 1 496 620

Výdaje:

 

Les:

 

1032    5021  Ostatní osobní výdaje                                                              25 000

1032    5139  Postřik                                                                                      15 000

1032    5156  PHM                                                                                          10 000

1032    5169  Služby                                                                                       57 190

                                                                                                                     107 190

Rybářství:

1070    5137   Drobný hmotný majetek                                                             3 000

1070    5139   Materiál - manganistan                                                               2 000

                                                                                                                           5 000

Vnitřní obchod a služby:

 

2141    5021   Brigády                                                                                          1 800

2141    5139   Materiál                                                                                          5 000

2141    5154   Elektrická energie - sál                                                                   5 500

                                                                                                                           12 300

Silnice:

 

2212    5141    Úroky z úvěru                                                                                  3 000

2212    5169    Nákup ostatních služeb - sekání, zimní údržba                                8 000

                                                                                                                               11 000

Dopravní obslužnost:

 

2221    5193   Dopravní obslužnost                                                                        3 040

                                                                                                                                3 040

Pitná voda:

 

2310    5139   Materiál – vodoměry                                                                         4 500

2310    5169   Služby . Rozbory vody                                                                       7 000

2310    6121   Směnka Praves s.r.o. - vodovod                                                      60 000

                                                                                                                             71 500  

 Odpadní vody:

 

2321    5169   Nákup ostatních služeb - rozbory odpadních vod                            15 000

                                                                                                                               15 000

 

Vodní díla v krajině – rybník:

 

2341    5021    Brigády                                                                                              10 000

2341    5139    Materiál                                                                                                1 000

2341    5156    PHM                                                                                                      2 000

2341    6121    Dohoda o narovnání ing.Kovaříková                                                   64 120

                                                                                                                                   77 120

Předškolní zařízení:

 

3111    5321    Neinvestiční transfery obcím - MŠ                                                       64 950

                                                                                                                                   64 950

Základní školy:

 

3113    5321    Neinvestiční transfery obcím                                                         52 490

                                                                                                                             52 490

Ostatní záležitosti kultury:

 

3319    5021    Ostatní osobní výdaje - kronikář                                                    5 000

3319    5139    Materiál                                                                                          5 000

3319    5169    Nákup ostatních služeb Chod. liga poradenství                              4 000

3319    5329    Chodská liga - členský příspěvek                                                   11 120

3319    5175    Pohoštění                                                                                        7 000

3399    5194    Věcné dary- jubilea                                                                          3 000

                                                                                                                                 5 120

Ostatní tělovýchovná činnost:

 

3419    5021    Sekání hřiště                                                                                      3 000

3419    5229    Příspěvek na činnost                                                                          2 500

                                                                                                                                   5 500

Veřejné osvětlení:

 

3631    5154    Elektrická energie                                                                               36 000

3631    5171    Opravy a udržování                                                                               6 000

                                                                                                                                    42 000

 

 

Komunální služby a územní rozvoj – vodárna:

 

3639    5171    Oprava vodárny                                                                                   211 000

                                                                                                                                    211 000

Nebezpečný odpad:

 

3721    5169    Sběr a svoz nebezpečného odpadu                                                        20 000

                                                                                                                                        20 000

Komunální odpad:

 

3722    5169    Nákup ostatních služeb                                                                           100 000

3722    5329    Členský příspěvek Lazce ORJ                                                                          160

                                                                                                                                       100 160

Ostatní odpady:

3723    5169    Nákup ostatních služeb                                                                               33 000

                                                                                                                                            33 000

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:

 

3745    5021    Ostatní osobní výdaje - brigády                                                                   12 000

3745    5139    Nákup materiálu                                                                                           15 000

3745    5156    Pohonné hmoty a mazadla                                                                             5 500

3745    5169    Nákup služeb                                                                                                 52 440

                                                                                                                                              84 940

Požární ochrana:

 

5512    5021    Ostatní osobní výdaje odměny zásah.jednotka                                                9 000

5512    5137    Drobný hmotný majetek – baterky                                                                   15 000

5512    5154    Elektrická energie                                                                                              7 000

5512    5156    Pohonné hmoty a mazadla                                                                                1 000

5512    5175    Pohoštění                                                                                                           1 000

5512    5222    Příspěvek na činnost                                                                                          5 000

                                                                                                                                                 38 000

Zastupitelstva obcí:

 

6112    5023    Odměny členů zastupitelstev                                                                            150 650

6112    5032    Zdravotní pojištění                                                                                              14 000

6112    5173    Cestovné                                                                                                               4 000

6112    5175    Pohoštění                                                                                                               2 500

                                                                                                                                                  171 150

Činnost místní správy:

 

6171    5011        Platy zaměstnanců                                                                                          123 000

6171    5019        Refundace platů                                                                                                   2 500

6171    5031        Sociální pojištění                                                                                                32 000

6171    5132        Zdravotní pojištění                                                                                             11 000

6171    5038        Povinné pojištění na úraz                                                                                        450

6171    5039        Refundace odvodů                                                                                                   800

6171    5136        Knihy, učební pomůcky, tisk                                                                                   4 000

6171    5139        Nákup materiálu                                                                                                   15 000

6171    5154        Elektrická energie                                                                                                 26 000

6171    5161        Služby pošt                                                                                                             2 000

6171    5162        Služby telekomunikací a radiokomunikací                                                              19 000

6171    5166        Poradenské služby                                                                                                   3 000

6171    5167        Služby školení a vzdělávání                                                                                      3 000

6171    5168        Služby zpracování dat                                                                                              18 000

6171    5169        Nákup ostatních služeb                                                                                            40 000

6171    5171        Opravy a udržování                                                                                                    3 000

6171    5361        Nákup kolků                                                                                                                1 000

                                                                                                                                                          303 750

 

6310    5163    Služby peněžních ústavů                                                                                         12 000

6320    5163    Pojištění majetku                                                                                                        8 600

6402    5364    Vratky transferů - finanční vypořádání min.let                                                           11 810

 

 

Výdaje celkem:                                                                                                                               1 496 620

 

Splátka úvěru                                                                                                                                    33 200

 

Schváleno: 28.12.2012

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 29.12.2012

 

Sejmuto: 15.01.2013