Registr oznámení 159/2006

                                        Registr oznámení podle zákona 159/2006

 

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

 

Podávání oznámení:

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

a) jiných vykonávaných činnostech

b) majetku nabytém v průběhu výkonu funkce

c) příjmech, darech a  závazcích

 

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce. Vymezení, kdo je dle zákona veřejný funkcionář, je v § 2 zákona.

Oznámení se podávají pouze na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Nahlížení do registru:

Každý má právo nahlížet do registru oznámení, a to na základě písemné žádosti. Náležitosti jsou uvedeny v § 13 odst. 2 zákona.

Žádost lze podat:

a) osobně

b) elektronicky - ouzdanov@cmail.cz

c) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

K nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě je nutno získat uživatelské jméno a přístupové heslo.

K tomu je nutné vyplnit žádost, která obsahuje:

a) jméno a příjmení žadatele

b) datum narození žadatele

c) místo trvalého pobytu žadatele

 

Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

Vedení registru zabezpečují evidenční orgány (§ 14 zákona), v případě Obecního úřadu Ždánov je to starosta úřadu pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. p) a q).