Rozpočet na rok 2011

R O Z P O Č E T  N A  R O K   2 0 1 1

 

Příjmy:

 

1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti                                           210 000

1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ                                                              15 000

1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů                                       18 000

1121 Daň z příjmu právnických osob                                                                    330 000

1211 Daň z přidané hodnoty                                                                                430 000

1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                                                    47 200

1341 Poplatek ze psů                                                                                              2 000

1361 Správní poplatky                                                                                                300

1511 Daň z nemovitostí                                                                                       120 000

    4112 Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy                           79 800

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                        1 252 300

 

1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - zemědělské                                                700

1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - honitba                                                       500

2141 2132 Příjmy z pronájmu hospody                                                                    6 000

2310 2111 Příjmy z vodného                                                                                       400

6310 2141 Příjmy z úroků                                                                                         2 500

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 Příjmy celkem: 1 262 400

 

 

Výdaje:

 

Les                                                                                                                           10 000

Rybářství                                                                                                                  25 000

Vnitřní obchod a služby                                                                                              5 000

Silnice                                                                                                                     308 930

Dopravní obslužnost                                                                                                  2 900

Pitná voda                                                                                                                70 000

Odpadní vody                                                                                                             9 000

Předškolní zařízení                                                                                                   28 600

Základní školy                                                                                                          58 200

Ostatní záležitosti kultury                                                                                        24 620

Ostatní tělovýchovná činnost                                                                                     5 500

Veřejné osvětlení                                                                                                     47 000

Nebezpečený odpad                                                                                                22 000

Komunální odpad                                                                                                     90 150

Ostatní odpady                                                                                                        30 000

Péče o vzhed obce a veřejnou zeleň                                                                       24 000

Požární ochrana                                                                                                       24 000

Zastupitelstva obcí                                                                                                 167 900

Činnost místní správy                                                                                             247 810

Služby bank                                                                                                                9 000

Pojištění majetku                                                                                                        8 600

Vratka dotace - finanční vypořádání minulých let                                                      10 990

 

Výdaje celkem:                                                                                                  1 229 200

Splátka úvěru                                                                                                           33 200

 

Výdaje celkem:                                                                                                   1 262 400

 

 

Schválen dne 28.12.2010