Licence: WD9G

XCRGBZUC / ZNC (24012019 / 01012019)DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce


NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019


(v Kč)sestavený ke dni 14.05.2020


Údaje o organizaci


identifikační číslo

18232493


název

DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce


ulice, č.p.obec

Lazce


PSČ, pošta

34601


Kontaktní údaje


telefon

379722527


faxe-mailWWW stránkyDoplňující údaje organizaceObsah závěrečného účtu


I. Plnění rozpočtu příjmů


II. Plnění rozpočtu výdajů


III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)


IV. Stavy a obraty na bankovních účtech


V. Peněžní fondy - informativně


VI. Majetek


VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody


VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu


IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření


X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem


XI. Ostatní doplňující údaje


I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost


Daňové příjmy
Nedaňové příjmy100 271,99

Kapitálové příjmy240 000,00

Přijaté transfery53 256,00

Příjmy celkem393 527,99


Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost


2141

Příjmy z úroků (část)271,99

214

Výnosy z finančního majetku271,99

21

Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.271,99

2324

Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady100 000,00

232

Ostatní nedaňové příjmy100 000,00

23

Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy100 000,00

2

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)100 271,99

3122

Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku240 000,00

312

Ostatní kapitálové příjmy240 000,00

31

Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů240 000,00

3

Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)240 000,00

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)340 271,99

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí53 256,00

412

Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně53 256,00

41

Neinvestiční přijaté transfery53 256,00

4

Přijaté transfery (součet za třídu 4)53 256,00

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)393 527,99II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost


Běžné výdaje201 308,67

Kapitálové výdaje454 900,00

Výdaje celkem656 208,67


Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost


5163

Služby peněžních ústavů2 834,00

5164

Nájemné5 000,00

5169

Nákup ostatních služeb147 000,00

516

Nákup služeb154 834,00

5175

Pohoštění46 423,00

517

Ostatní nákupy46 423,00

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje201 257,00

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu51,67

536

Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům51,67

53

Neinv.transfery a některé další platby rozp.51,67

5

Běžné výdaje (třída 5)201 308,67

6121

Budovy, haly a stavby454 900,00

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku454 900,00

61

Investiční nákupy a související výdaje454 900,00

6

Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)454 900,00

Výdaje celkem (třída 5+6)656 208,67


Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
262 680,68-III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost


Krátkodobé financování z tuzemska


Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8111

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)

8112

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8113

Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)

8114

Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)

8115262 680,68


Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)

8117

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8118
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)262 680,68


IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních účtů


Základní běžný účet

337 131,01

262 680,68-

74 450,33

262 680,68

Běžné účty fondů ÚSC

Běžné účty celkem

337 131,01

262 680,68-

74 450,33

262 680,68

Pokladna


V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Počáteční zůstatek
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Obrat
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
Změna stavu
Financování - třída 8

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav


Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek


Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek


454 900,00

454 900,00


Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku

Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku
Dlouhodobý finanční majetek


Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

10 180 000,00


10 180 000,00


Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Dlouhodobé půjčky

Termínované vklady dlouhodobé

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí53 256,00


VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ

Položka

text

Rozpočet upr. (Příjmy)

Rozpočet upr. (Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ


viz. příloha č. 1 – přezkoumání hospodaření DSO spolku pro odpadové hospodářství obcí provedly pracovnice Plzeňského kraje se závěrem nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.


X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM


viz. příloha č. 2XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJERazítko účetní jednotkyOsoba odpovědná za účetnictví

Libuše Blažíková


Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajůOsoba odpovědná za rozpočet

Libuše Blažíková


Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajůStatutární zástupce

Ing. Libor Picka, předseda svazku


Podpisový záznam statutárního zástupce


14.05.2020 13h41m10s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 6 / 6Datum vyvěšení na úřední desce a el. podobě: 21. 5. 2020


Datum sejmutí z úřední desky a el. podoby: