Licence: WD9G

XCRGURXA / RYA (01012019 / 01012019)ROZVAHAúzemní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti


(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)


Období:

12 / 2019


IČO:

18232493


Název:

DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce


Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019


Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání


ulice, č.p.ulice, č.p.obec

Lazce


obecPSČ, pošta

34601


PSČ, poštaÚdaje o organizaci

Předmět podnikání


identifikační číslo

18232493


hlavní činnost

odpadové hospodaření obcí


právní formavedlejší činnostzřizovatelCZ-NACE
Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky


telefon

379722527fax
e-mail
WWW stránky


Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce


Libuše Blažíková


Ing. Libor Picka, předseda svazku


Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajůPodpisový záznam statutárního orgánuOkamžik sestavení (datum, čas): 14.05.2020, 13h54m38s
Období

Číslo


Syntetický


Běžné


Minulé

položky

Název položky

účet

Brutto

Korekce

Netto
AKTIVA CELKEM


10 709 350,33 


10 709 350,33 

10 709 350,33 


A.


Stálá aktiva


10 634 900,00 


10 634 900,00 

10 634 900,00 


I.


Dlouhodobý nehmotný majetek1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012


2.

Software

013


3.

Ocenitelná práva

014


4.

Povolenky na emise a preferenční limity

015


5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018


6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019


7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041


8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051


9.

Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji

035


II.


Dlouhodobý hmotný majetek


454 900,00 


454 900,00 

454 900,00 


1.

Pozemky

031


2.

Kulturní předměty

032


3.

Stavby

021


4.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022


5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

025


6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028


7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029


8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

454 900,00 


454 900,00 

454 900,00 


9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052


10.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036


III.


Dlouhodobý finanční majetek


10 180 000,00 


10 180 000,00 

10 180 000,00 


1.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061


2.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

10 180 000,00 


10 180 000,00 

10 180 000,00 


3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063


4.

Dlouhodobé půjčky

067


5.

Termínované vklady dlouhodobé

068


6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069


7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043


8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053


IV.


Dlouhodobé pohledávky1.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462


2.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464


3.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465


4.

Dlouhodobé pohledávky z ručení

466


5.

Ostatní dlouhodobé pohledávky

469


6.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471


B.


Oběžná aktiva


74 450,33 


74 450,33 

74 450,33 


I.


Zásoby1.

Pořízení materiálu

111


2.

Materiál na skladě

112


3.

Materiál na cestě

119


4.

Nedokončená výroba

121


5.

Polotovary vlastní výroby

122


6.

Výrobky

123


7.

Pořízení zboží

131


8.

Zboží na skladě

132


9.

Zboží na cestě

138


10.

Ostatní zásoby

139


II.


Krátkodobé pohledávky1.

Odběratelé

311


2.

Směnky k inkasu

312


3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

313


4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314


5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315


6.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316


7.

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

317


8.

Pohledávky z přerozdělených daní

319


9.

Pohledávky za zaměstnanci

335


10.

Sociální zabezpečení

336


11.

Zdravotní pojištění

337


12.

Důchodové spoření

338


13.

Daň z příjmů

341


14.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342


15.

Daň z přidané hodnoty

343


16.

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

344


17.

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346


18.

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348


23.

Krátkodobé pohledávky z ručení

361


24.

Pevné termínové operace a opce

363


25.

Pohledávky z neukončených finančních operací

369


26.

Pohledávky z finančního zajištění

365


27.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

367


28.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373


29.

Krátkodobé zprostředkování transferů

375


30.

Náklady příštích období

381


31.

Příjmy příštích období

385


32.

Dohadné účty aktivní

388


33.

Ostatní krátkodobé pohledávky

377


III.


Krátkodobý finanční majetek


74 450,33 


74 450,33 

74 450,33 


1.

Majetkové cenné papíry k obchodování

251


2.

Dluhové cenné papíry k obchodování

253


3.

Jiné cenné papíry

256


4.

Termínované vklady krátkodobé

244


5.

Jiné běžné účty

245


9.

Běžný účet

241


11.

Základní běžný účet územních samosprávných celků

231

74 450,33 


74 450,33 

74 450,33 


12.

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

236


15.

Ceniny

263


16.

Peníze na cestě

262


17.

Pokladna

261


Číslo


Syntetický

Období


položky

Název položky

účet

Běžné

Minulé
PASIVA CELKEM


10 709 350,33 

10 709 350,33 
C.


Vlastní kapitál


10 709 350,33 

10 709 350,33 
I.


Jmění účetní jednotky a upravující položky


10 808 767,31 

10 808 767,31 
1.

Jmění účetní jednotky

401

10 268 767,31 

10 268 767,31 
3.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

540 000,00 

540 000,00 
4.

Kurzové rozdíly

405


5.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406


6.

Jiné oceňovací rozdíly

407


7.

Opravy předcházejících účetních období

408


II.


Fondy účetní jednotky6.

Ostatní fondy

419


III.


Výsledek hospodaření


99 416,98-

99 416,98-
1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období


47 780,68-

47 780,68-
2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431


3.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

51 636,30-

51 636,30-
D.


Cizí zdrojeI.


Rezervy1.

Rezervy

441


II.


Dlouhodobé závazky1.

Dlouhodobé úvěry

451


2.

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452


3.

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453


4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

455


5.

Dlouhodobé závazky z ručení

456


6.

Dlouhodobé směnky k úhradě

457


7.

Ostatní dlouhodobé závazky

459


8.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472


III.


Krátkodobé závazky1.

Krátkodobé úvěry

281


2.

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282


3.

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283


4.

Jiné krátkodobé půjčky

289


5.

Dodavatelé

321


6.

Směnky k úhradě

322


7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324


8.

Závazky z dělené správy

325


9.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326


10.

Zaměstnanci

331


11.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333


12.

Sociální zabezpečení

336


13.

Zdravotní pojištění

337


14.

Důchodové spoření

338


15.

Daň z příjmů

341


16.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342


17.

Daň z přidané hodnoty

343


18.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345


19.

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347


20.

Závazky k vybraným místním vládním institucím

349


27.

Krátkodobé závazky z ručení

362


28.

Pevné termínové operace a opce

363


29.

Závazky z neukončených finančních operací

364


30.

Závazky z finančního zajištění

366


31.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

368


32.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374


33.

Krátkodobé zprostředkování transferů

375


35.

Výdaje příštích období

383


36.

Výnosy příštích období

384


37.

Dohadné účty pasivní

389


38.

Ostatní krátkodobé závazky

378

* Konec sestavy *

14.05.2020 13h54m38s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 6 / 6