Licence: WD9G

XCRGUVXA / VYA (01012019 / 01012019)VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYúzemní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti


(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)


Období:

12 / 2019


IČO:

18232493


Název:

DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce


Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019


Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání


ulice, č.p.ulice, č.p.obec

Lazce


obecPSČ, pošta

34601


PSČ, poštaÚdaje o organizaci

Předmět podnikání


identifikační číslo

18232493


hlavní činnost

odpadové hospodaření obcí


právní formavedlejší činnostzřizovatelCZ-NACE
Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky


telefon

379722527fax
e-mail
WWW stránky


Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce


Libuše Blažíková


Ing. Libor Picka, předseda svazku


Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajůPodpisový záznam statutárního orgánuOkamžik sestavení (datum, čas): 14.05.2020, 13h55m27s

Číslo


Syntetický

Běžné období

Minulé období

položky

Název položky

účet

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost
1

2

3

4


A.


Náklady celkem


201 308,67 


201 308,67 
I.


Náklady z činnosti


201 308,67 


201 308,67 1.

Spotřeba materiálu

501


2.

Spotřeba energie

502


3.

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503


4.

Prodané zboží

504


5.

Aktivace dlouhodobého majetku

506


6.

Aktivace oběžného majetku

507


7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

508


8.

Opravy a udržování

511


9.

Cestovné

512


10.

Náklady na reprezentaci

513


11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

516


12.

Ostatní služby

518

201 257,00 


201 257,00 13.

Mzdové náklady

521


14.

Zákonné sociální pojištění

524


15.

Jiné sociální pojištění

525


16.

Zákonné sociální náklady

527


17.

Jiné sociální náklady

528


18.

Daň silniční

531


19.

Daň z nemovitostí

532


20.

Jiné daně a poplatky

538

51,67 


51,67 22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541


23.

Jiné pokuty a penále

542


24.

Dary a jiná bezúplatná předání

543


25.

Prodaný materiál

544


26.

Manka a škody

547


27.

Tvorba fondů

548


28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551


29.

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552


30.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553


31.

Prodané pozemky

554


32.

Tvorba a zúčtování rezerv

555


33.

Tvorba a zúčtování opravných položek

556


34.

Náklady z vyřazených pohledávek

557


35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558


36.

Ostatní náklady z činnosti

549II.


Finanční náklady1.

Prodané cenné papíry a podíly

561


2.

Úroky

562


3.

Kurzové ztráty

563


4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564


5.

Ostatní finanční náklady

569III.


Náklady na transfery2.

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572
V.


Daň z příjmů1.

Daň z příjmů

591


2.

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

B.


Výnosy celkem


153 527,99 


153 527,99 
I.


Výnosy z činnosti


100 000,00 


100 000,00 1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601


2.

Výnosy z prodeje služeb

602


3.

Výnosy z pronájmu

603


4.

Výnosy z prodaného zboží

604


5.

Výnosy ze správních poplatků

605


6.

Výnosy z místních poplatků

606


8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

609


9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641


10.

Jiné pokuty a penále

642


11.

Výnosy z vyřazených pohledávek

643


12.

Výnosy z prodeje materiálu

644


13.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645


14.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

646


15.

Výnosy z prodeje pozemků

647


16.

Čerpání fondů

648


17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

100 000,00 


100 000,00 
II.


Finanční výnosy


271,99 


271,99 1.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661


2.

Úroky

662

271,99 


271,99 3.

Kurzové zisky

663


4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664


5.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665


6.

Ostatní finanční výnosy

669
IV.


Výnosy z transferů


53 256,00 


53 256,00 2.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

53 256,00 


53 256,00 
V.


Výnosy ze sdílených daní a poplatků1.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

681


2.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

682


3.

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684


4.

Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685


5.

Výnosy ze sdílených majetkových daní

686


6.

Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

688C.


Výsledek hospodaření1.

Výsledek hospodaření před zdaněním


47 780,68-


47 780,68-2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období


47 780,68-


47 780,68-


* Konec sestavy *

14.05.2020 13h55m27s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 4 / 4