§106⁄99 Sb.

Důležité odkazy a kontakty

Důležité odkazy a kontakty na úřady v okolí Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací. - Policie ČR - volejte 158 - Záchranná služba volejte 155 - Hasičský záchranný sbor 150 V případě poruchy elektřiny či vodovodu volejte starostu obce č. tel. 379 722 ...

Důvod a způsob založení

Obec Ždánov vznikla na základě zákona o obcích č.128/2000 Sb., má postavení právnické osoby ,v právních vztazích vystupuje svým jménem a neseodpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.Samostatná působnost obce (§ 11 zák.č.367/1990 Sb., o obcích ve zněnípozdějších předpisů ( úplné znění zák. č.41 ...

Organizační struktura úřadu

Organizační struktura obecního úřadu, místo pro získání informace nebopodání stížnosti či podnětu a místo, kde lze obdržet rozhodnutí.l. Obecní úřad není členěn na odborné útvary. Jeho činnost je zajišťovánaprostřednictvím kanceláře starosty obce a účetní obce na adrese Ždánov 49 344 01 Domažlice2. ...

Platby můžate poukázat

Obec dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtu. Případně je možno uhradit platby v úřední den v hotovosti v sídle úřadu. Bezhotovostní platby - číslo účtu 762351309/0800 - název banky: Česká spořitelna Domažlice Platby v hotovosti Platby v hotovosti ...

Žádost o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů Lhůty: Odkaz na zveřejněnou informaci /§ 6 odst.I/ - 7 dnů Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace /§14 odst. 3, písm.a/ - 7 dnů Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti ...

Registr oznámení 159/2006

Registr oznámení podle zákona 159/2006 Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Podávání oznámení: Zákon č. 159/2006 S ...

Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu. /výpis z § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím/. Odvolání Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízen ...

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím je možno podat: písemně - /OÚ Ždánov, Ždánov 49, 344 01 Domažlice/ osobně - /úřední hodiny středa 17.00 – 19.00 hodin/ e-mailem - /ouzdanov@cmail.cz/ elektronickým podáním telefonicky- /telefon 379722392, starosta m ...

Formuláře

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. V současné době úřad obce svého oprávnění ne ...

Nejdůležitější zákony

Nejdůležitější zákony Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací rozhoduje: zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytování informací, postup při rozhodování ...