Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Požární řád obce

Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŽDÁNOV

č. 1/2010

 

Požární řád obce

 

                                                                      Čl. 1 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   Tento požární řád vydává Obec  Ždánov na základě usnesení zastupitelstva                        ze dne 4.12.2009 v souladu s § 29,odst. 1,  písm. o) zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v úplném  znění č. 67/2001 Sb. (dále jen “zákon o PO“ ), v návaznosti   na § 15, Nařízení vlády č.  172/2001 Sb. a vyhl. MV č. 246/2001                  (vyhl. O požární prevenci)  a podle § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako obecně závaznou vyhlášku.

 

                                               Čl.2    

                                                        ÚČEL PŘEDPISU

a)      Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany ve  správním území obce Ždánov.

 

b)   Tato vyhláška určuje povinnosti fyzických a právnických osob na správním území

      obce Ždánov a upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany obce.

 

                                                    Čl. 3

                                                        ORGANIZACE PO

 

Za požární ochranu obce odpovídá obec v čele se svým starostou. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany (dále jen „PO“) na správním území obce. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany obce a vztahu obce k těmto osobám.

 

a)      Odborně způsobilá osoba PO

(může vykonávat činnost pouze na základě osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra ČR)

 • Zpracovává  a vede dokumentaci  PO obce a provádí 1 x ročně kontrolu a aktualizaci dokumentace PO obce
 • Provádí školení požární hlídky 1 x ročně

 

b)Členové SDH obce dohlíží na zabezpečení PO v obci:

kontrolují

 • ohlašovny požárů a místa odkud lze hlásit požár (označení, vybavení, použitelnost),
 • trvalou použitelnost stanovených zdrojů vody pro hašení požárů,
 • plnění ustanovení požárního řádu obce
 • informují o zjištěných závadách vedení obce, odstraňují zjištěné závady v rámci svých schopností a kvalifikace
 • provádí preventivní požární kontroly v objektech ve vlastnictví obce (§ 5 odst. 1 písm. d) a e) zákona o PO)
 • dodržování podmínek PO stanovených obcí pro akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob

provádí hodnocení činnosti na úseku prevence PO obce

-          zpracování zpráv, rozborů a informací o stavu PO v obci

-          zpracování zpráv o příčinách vzniklých požárů

-          navrhuje příslušná opatření

-          zprávy a návrhy projednává v zastupitelstvu obce

 

c) ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi ve správním území obce Ždánov je zajištěna  jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Ždánov ( JPO V )

       

                                                                     Čl. 4

 

PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI ČINNOSTECH, v objektech

nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na  místní situaci

 – je řešeno v přílohách k požárnímu řádu č. 1 - 6 

 

                                                    Čl. 5        

                           ZPŮSOB NEPŘETRŽITÉHO ZABEZPEČENÍ PO V OBCI

           

Nepřetržitá služba stanice HZS kraje Plzeňského –  tel. číslo 150.

Ohlašovna požáru – obecní úřad – tel. číslo 379 722 392

Jednotka SDH Ždánov

 Při  akcích, které pořádá obec, je zajištěna požární ochrana členy SDH, kteří plní úkoly preventivní požární hlídky - viz. Vyhláška o zabezpečení akcí s větším počtem osob.

 

                                                                      Čl. 6

                                                ZDROJE POŽÁRNÍ VODY

 

Obec zabezpečuje zdroje vody pro hašení požáru a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.  (§ 29 odst. 1 písm. k)

 

Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

 

a)      přirozené zdroje vody

Ždánov – Veský rybník   - tento pokrývá pouze jednu část obce , do druhé části Hrůbku je nutné provést dopravu vody v délce asi 500 m.

Vlastník nebo uživatel vodního zdroje musí zajistit podmínky  pro trvalé použitelnosti zdrojů vody pro hašení požáru a pro záchranné práce, podmínky pro dostupnost k těmto zdrojům        a pro odběr vody

 

b)      umělé zdroje vody

Ždánov - má vodovodní síť osazenou podzemními hydrantovými systémy :

-          1. hydrant podzemní u čp. 60

-          2. hydrant podzemní u čp. 50

-          3. hydrant podzemní u čp. u čekárny na křižovatce

-          4. hydrant podzemní u čp. 13

-          5. hydrant podzemní u čp. 49 obecní úřad

-          6. hydrant podzemní u čp. u stáje-na rohu hřiště

-          7. hydrant podzemní u čp. u zámku

-          8. hydrant podzemní u čp. 5

-          9. hydrant podzemní u čp. na křižovatce za rybníkem

-          10. hydrant podzemní u čp. 42

-          11. hydrant podzemní u čp. 32

-          12. hydrant podzemní u čp. 29  Červený mlýn

-          13. hydrant podzemní u čp. 27  Červený mlýn

-          14. hydrant podzemní  u křižovatky na Červený mlýn

 

Nádrže, vodojemy, hydranty, rozvody a stav jejich použitelnosti - kontrola  min. 1x/rok. Obec zajišťuje provozuschopnost věcných prostředků PO.

 

                                                                        Čl. 7

           SEZNAM OHLAŠOVEN POŽÁRU A DALŠÍCH MÍST, ODKUD LZE HLÁSIT POŽÁR

 

1.)Veřejná ohlašovna požáru - Obecní úřad Ždánov čp. 49   379 722 392

2.) Ohlášení požáru zajišťuje osoba, která požár zjistila :

- z veřejné telefonních stanice umístěné na území obce Ždánov u čekárny

- v ostatních případech z bytové nebo mobilním telefonem

3.) Telefonní čísla důležitých objektů a institucí :

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM   112

HASIČI  150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  155

POLICIE ČR  158

Státní požární dozor                                                 950 330 111

HZS, krajské operační středisko v Plzni                 950 330 110

 

 

Pohotovost                 Elektro                                  840 850 860

                                   Voda                                      725041346

                                   Plyn                                       1239

 • V obci Ždánov lze vyhlásit poplach veřejným rozhlasem na obecním úřadě.                                      

Ohlašovny požárů přijímají hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události v obci. Zajišťuje vyhlášení požárního poplachu pro členy požární hlídky a ohlašovnu požárů HZS Plzeňského kraje – na tel. čísle 150. Dále postupuje Ohlašovna požáru dle „Řádu ohlašovny požárů“, který má k dispozici.

Ohlašovny požáru musí být označeny tabulkou „ Ohlašovna požáru“.

 

 

Pro ohlašovnu požáru musí být zpracován „Řád ohlašovny požáru“ , který upravuje

a)      způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci

b)      oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko

c)      pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci včetně náhradního opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení

 

Součástí ohlašovny požáru je

a)      seznam sil a prostředků jednotek PO z požárního poplachového plánu okresu

b)      seznam důležitých telefonních čísel

c)      řád ohlašovny požáru, který se pravidelně aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem

 

 

                                                 Čl. 8

VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

 

a)      místním rozhlasem se znělkou hoří (rozhlas je umístěn na obecním úřadě).

 

b)     voláním hoří

 

c)      telefony na HZS č. 150

 

Nejméně 1x ročně se vyhlašuje cvičný požární poplach

 

 

Čl. 9

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE

 

Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek jsou uvedeny v příloze  č. 7 požárního řádu.

Členové jednotky požární ochrany se při vyhlášení poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

 

SDH Ždánov     

Velitel jednotky:        Josef Cibulka

Velitel družstva :        Josef Kubal

Strojník:             :       Jiří  Kopecký

Člen                   :       Pavel Cibulka

Člen                   :       Petr Pajdar      

 

                                                        Čl. 10

                             VÝPIS  Z POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

 

Seznam sil a prostředků jednotek PO pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požáru obce.

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky PO:

 

 

Stupeň

nebezpečí

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

čtvrtá jednotka PO

pátá jednotka PO

šestá jednotka PO

IV

1 HZS Domažlice

 

1 HZS Domažlice

5 SDH

Ždánov

2 SDH Klenčí pod Čerch.

 

 

 

 

Tato vyhláška se vyhlašuje dnem  4.12.2009 

 

a nabývá účinnosti dnem  1.1.2010        

 

 

Schválil:

 

                  Jiří Kopecký                                                            Bc.Štěpán Krutina 

                 starosta obce                                                             místostarosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  4.12.2009                                                    Sejmuto dne: 20.12.2009                                                                 

 

 

 

Příloha  Požárního řádu č. 1

 

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

 

1. Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech  byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem ČNR č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně a jeho prováděcí vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., zákonem FS 50/76 Sb. (stavební zákon) v platném znění a dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.

Opatření stanovená na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí jsou právnické      i fyzické osoby povinny dodržovat.

 

2. Při činnostech týkajících se zemědělských prací (sklizeň, senoseč, pálení zemědělských zbytků atd.),

    pálení hořlavého odpadu je nutné dodržovat požadavky uložené v příloze č . 2 - 6.                                               

 

 

                                                                         

POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB

 

  Fyzické osoby jsou povinny:

1)      počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při používání tepelných, elektrických, 

      plynových a jiných spotřebičů tím, že:

a)      v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv

b)      nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče zapnuty, pokud je v návodu od výrobce dozor vyžadován

c)      bude popel ukládán na bezpečné místo

d)     budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí, podlahových krytin a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot

e)      budou dodrženy podmínky požární bezpečnosti v topné sezóně – viz příloha 5

2)      počínat si tak , aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek tím, že:

a)      budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem

b)      při používání spotřebiče na propan - butan budou umístěny provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném  místě, kde se nenachází  zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními a jinými vlivy, a nebudou ukládány v prostorách  pod úrovní okolního terénu,            ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnosti tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, koupelnách a únikových cestách

c)      tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv

d)     bude dbáno zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat

 3)   bezpečnostní  vzdálenost volných skladů sena a slámy( nad 50 m3)

              - viz příloha č. 2

 

4)                                          počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm 

              - viz přílohy 3, 4, 6

      zejména tím, že:                                           

a)      při spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činností  lesního porostu budou dodržovány tyto zásady:

-          oznámit pálení klestí na územně příslušnou ohlašovnu požárů HZS

Plzeňského kraje 

-          tuto   činnost   provádět   dospělou  osobou  v  době  souvislé   sněhové   pokrývky,  

       v  ostatních  případech  musí  být  určeno  místo  k pálení izolováno pruhem jeden    

       metr, ze kterého se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu

-          nezakládat  ohniště   na   pařezech   nebo  v  jejich  bezprostřední  blízkosti            a  dále v blízkosti větví  stromů

-          ohniště opustit, bude-li vyhaslé a řádně prolité vodou

-          jednotlivá  ohniště  následně  kontrolovat  alespoň  1 x  denně  po  dobu   3 – 5 dnů

nebo do doby vydatného deště

b)      v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty

c)      v lese a do 50 m od jeho okraje nebude rozdělávat ohně (vyjma bod 3c)

 

5)   pravidelně čistit a kontrolovat komíny, kouřovody, spotřebiče paliv ve vlastních objektech 

      v  daných  lhůtách  a  odstraňovat   závady  a  nepoužívat   je  při  zjištění  závady   bránící   

      bezpečnému používání, udržování topeniště

6)  plnit příkazy a dodržovat zákazy z hlediska PO na vyznačených místech

7)  udržovat pořádek ve sklepích, na půdách a dalších místech, kde může vzniknout požár       a dojít ke ztížení podmínek zásahu

8)  vytvořit ve vlastních a užívaných objektech podmínky pro rychlý zásah a zdolání požáru, neskladovat předměty tak, aby bránily v přístupu k rozvodným zařízením elektřiny, plynu a vody a záchranným pracím

9)  udržovat volné schodiště, chodby a únikové cesty a východy

10)  obstarávat a udržovat v provozuschopném stavu dle předpisů PO hasící zařízení a další věcné prostředky PO a udržovat k nim volný přístup

11)  zajistit přístup k rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům plynu, vody a topení

12)  vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby nezpůsobily požár, dále nad dětmi a zamezit  jim přístup k zápalkám a hořlavým látkám

13)  umožnit státnímu požárnímu dozoru provedení potřebných úkonů  při zjišťování příčiny požáru a bezúplatně poskytnout vzorky nebo výrobky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny požáru

14)  oznamovat bez odkladu  územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý  při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá

15)  dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

16) fyz. osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru  podle § 35                        a  ve stanovené lhůtě splnit  opatření uložená tímto orgánem

 

FYZICKÉ  OSOBY  NESMÍ

a)      provádět práce, které mohou způsobit požár, pokud nemá odbornou způsobilost pro výkon těchto prací  zvláštními právními předpisy

b)      poškozovat nebo zneužívat  hasící přístroje a věcné prostředky požární ochrany  a požárně bezpečnostních zařízení

c)      jezdit  a stát automobily v lese pokud to nesouvisí s hospodařením v lese

d)     vypalovat travní porosty

e)      vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového  volání

f)       omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch  pro požární techniku

g)      používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany

 

PORUŠENÍ UVEDENÝCH POVINNOSTÍ, BUDE-LI  PORUŠENA A SKUTKOVÁ PODSTATA PŘESTUPKU, SE POSTIHUJE AŽ  DO VÝŠE  25 000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha  Požárního řádu č. 2                              

 

                                      Podmínky pro období sklizně pícnin a obilovin

                                                                         čl. l

                                         Období příprav sklizně pícnin a obilovin

(1)   Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zpracují podle § 11 vyhlášky č.246/2001 Sb. 

      technická  a  organizační opatření  k  zajištění  požární bezpečnosti v době sklizně  pícnin 

      a  obilovin.  V  těchto  opatřeních  musí  být  mimo  jiné  zahrnuty  následující  podmínky

      (opatření):

a) zabezpečit provedení školení zaměstnanců o požární ochraně v souladu s § l6 zák.
o PO a § 23 vyhl. č. 246/2001 Sb. Školení musí absolvovat i fyzické osoby, které
se s vědomím právnických osob a podnikajících fyzických osob zdržují na jejich pracovištích a vykonávají činnost, při které je možnost vzniku požáru (brigádníci, důchodci, studenti apod.);

b) zabezpečit ověření technického stavu dopravních prostředků, sklizňových
a posklizňových strojů a zařízení (traktory, nákl. automobily, kombajny, řezačky slámy, vzduchové dopravníky, sušičky obilí apod.), včetně jejich vybavení základními hasebními prostředky (přenosné hasící přístroje, nutnou zásobu požární vody apod.)
a vybavení požárně bezpečnostními předpisy pro jejich obsluhu, provoz a údržbu.

O výsledku ověření technického stavu, vybavení hasebními prostředky a požárně bezpečnostními předpisy provést stručný písemný záznam a provést prokazatelné seznámení zaměstnanců s požárně bezpečnostními předpisy.

c) ověřit, zda u přenosných hasících přístrojů byla provedena jejich kontrola (revize)
v termínech podle § 9 vyhl.č. 246/2001 Sb. (nejméně lx ročně).O tomto provést záznam        do požární knihy.

d) pokud je zřízena vlastní dobrovolná požární jednotka, prověřit její vybavenost
a akceschopnost formou prověřovacího cvičení.V souvislosti s tím prověřit stav vodních zdrojů použitelných pro hašení, stav čerpacích stanovišť, stav příjezdových nebo přístupových komunikací apod.

e) ověřit připravenost a akceschopnost požární hlídky. Požární hlídka musí absolvovat odbornou přípravu prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

                                                                        čl.2

                                      Období v průběhu sklizně pícnin a obilovin

(1)   Zajistit přednostní zahájení sklizně obilovin a suché píce na místech podél železničních 

      tratí a podél veřejných komunikací.

(2)   Zabezpečovat technická a organizační opatření k zamezení styku hořlavých materiálů

      (suchá píce, sláma, prach a pod.) s horkými částmi spalovacích motorů
      u sklizňové a posklizňové techniky (nákl. automobily, sklízecí mlátičky, řezačky slámy,      

      nakladače apod.), především zabezpečovat pravidelnou a důkladnou údržbu
      a úklid na této technice.

(3)   Zabezpečit instalaci lapačů jisker výfuků spalovacích motorů sklizňové   a posklizňové techniky, mimo techniky, jejichž motory jsou pro provoz v požárně  nebezpečném prostředí zvlášť upraveny.

(4)   Využívat pro uskladnění suché píce, slámy, obilovin a dalších zemědělských produktů  jen

      objekty, které byly k tomuto účelu určeny.

(5)   Zajišťovat  dodržování  bezpečnostních  vzdáleností  volných  skladů  (stohů) suché píce   a slámy od vybraných druhů objektů účelové a bytové zástavby, lesů
a komunikací podle požadavků stanovených v ČSN 73 0842 PBS Objekty pro     zemědělskou výrobu., t.j. musí být dodržovány následující bezpečnostní vzdálenosti :

a) 300 m od závodů (skladů), v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo uskladňují výbušné       či snadno vznětlivé látky (např.celuloid, nitrocelulóza), nebo na volném prostranství              se uskladňují snadno hořlavé kapaliny (např.benzin, sirouhlík, aceton);

b) l00 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských závodů a středisek, lesů;

c) 50 m od okrajových budov souvislé zástavby obcí;

d) 60 m od veřejných komunikací;

e) l00 m od krajní koleje železničních tratí (je-li kolej železniční trati na náspu, zvětšuje       se vzdálenost o dvojnásobek výšky náspu, je-li volný sklad položen alespoň o 6 m výše než kolej železnice, smí se vzdálenost zmenšit až na 60 m);

f) 30 m od elektrického vedení o vysokém napětí;

g) 50 m od skládky tuhého domovního odpadu;

h) 50 m od volných skladů sena a slámy (stohy mezi sebou).

(6)   Volný sklad sena a slámy může mít objem nejvýše 4000 m3. Jako jeden volný sklad       se posuzuje také souvislá skupina stohů, jejichž celkový objem je nejvýše 4000m3..Za stoh se považuje volná skládka objemu větším než 50m3.

(7)   Pro   umístění   se  volí  suché  a  vyvýšené  místo. V  případě  založení  stohu  na   strništi

      musí  být  po  dokončení  naskladňování provedeno jeho oborání ochranným pruhem o šíři 

      nejméně  l0 m  (zamezení   přenosu  případného  požáru), ochranný pruh musí být zbaven

      snadno zapalitelných látek.

(8)   Naskladňování stohu vzduchovými dopravníky nesmí být prováděno za silného větru

      (zamezení nežádoucího rozptylu naskladňované hmoty), při přerušení
      a ukončení naskladňování musí být okolí stohu zbaveno úletu.

(9)   Při    naskladňování   stohu  nebo uzavřených  skladovacích  objektů  musí  být   zajištěno

     dostatečné  množství  "požární  vody" (sudy,  fekální  vůz  apod.)  nebo  dostatečný  počet 

      přenosných  hasících  přístrojů a dalšího potřebného nářadí (lopaty, rýče, krumpáče, vědra 

     na vodu apod.).

(10) Zabezpečovat dodržování technologie při svozu, naskladňování, skladování suché píce, 

             slámy a obilovin, včetně měření teplot uskladněné suché píce (případně slámy).

 11) Zabezpečovat,  aby  sklizňové  a   posklizňové  stroje  (sklízecí  mlátičky,   řezačky,  lisy, 

       vzduchové  dopravníky,  čističky  a  sušičky  obilí,  elektrická  zařízení  a  instalace)  byly 

provozovány a udržovány v souladu s návody výrobců a podle dále uvedených opatření: Sklízecí mlátičky – kombajny:

a) obsluha musí pravidelně sledovat dodržování všech protipožárních opatření, jak při pracovním nasazení, tak i při každém zastavení;

b) stroj musí být vybaven základními hasebními prostředky (přenosné hasící přístroje)            a dalšími pomocnými prostředky (lopata, tlumice apod.);

c) pohonné hmoty mohou být doplňovány jen na určeném bezpečném místě, při vypnutém motoru a vypnutém zapalování;

d) motor stroje a ostatní pohyblivé části musí být pravidelně čištěny od prachu, plev, zbytků slámy a dalších nečistot;

e) při každé pracovní přestávce je nutné překontrolovat teplotu ložisek, hřídelí (zda není namotána sláma), napnutí klínových řemenů, těsnost palivového potrubí apod.;

f) jakékoliv opravy na stroji se mohou provádět pouze na určených
a bezpečných místech (v dostatečné vzdálenosti od obilních porostů a jiných hořlavých látek);

g) osádce na stroji je zakázáno kouřit;

h) při skupinovém nasazení sklízecích strojů (více jak 5) musí být zajištěna "požární voda" (autocisterna, fekální vůz apod.) a připraven pluh s tažným zařízením pro případ vyorání ochranného pruhu na poli.

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

Příloha  Požárního řádu č. 3

 

                                       Podmínky pro pálení zemědělských zbytků

                                                                          čl. l

                                                           Období příprav pálení

(1)   Právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba a soukromý  zemědělec  jsou

      povinny pálení zemědělských zbytků (sláma apod.) nebo jiných hořlavých látek nahlásit

      předem:

a) na operační středisko HZS  Plzeňského kraje

b) na územně příslušný obecní úřad;

c) na územně příslušné oddělení policie ČR.

 

(2) Hlášení o pálení musí obsahovat:

a) datum a čas pálení;

b) druh spalované látky;

c) přesná lokalita místa pálení (pole, katastrální území, případně tzv. místní název místa nebo

    další doplňující údaje);

d) zajištění asistence při pálení (požární hlídka, případně požární jednotka s technikou);

e) jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zajištěny hasební prostředky a hasební látky;

f) jakým  způsobem  je  zajištěno  přivolání  požárních jednotek (např. mobilní telefon, spojka 

    apod.);

g) uvedení  nejkratších   a  nejvhodnějších  příjezdových  cest,  orientačních  bodů    při   cestě               

    a  nejbližších vodních zdrojů;

h)      jméno a číslo telefonu odpovědné osoby za pálení (číslo telefonu zejména                                                pro  mimopracovní dobu); případné další doplňující údaje v souvislosti s místními       podmínkami.

 

                                                                        čl. 2

                                                       Období vlastního pálení

(1) Zbytky lze likvidovat pálením za těchto podmínek:

(a)    místo pálení zbytků musí být voleno tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic apod.;

(b)   pokud je pálení prováděno na poli se strništěm,musí být kolem místa pálení oborán pruh   o šířce minimálně l m ve vzdálenosti minimálně 30 m od okraje plochy určené k pálení;

(c)    je zakázáno provádět pálení zbytků plošným způsobem, zbytky určené k pálení musí být soustředěny do hromad, obsah jednotlivých hromad nesmí přesáhnout objem 5O m3 ;

(d)   při pálení zbytků musí být k dispozici dostatečné množství "požární vody", např. fekální vůz, případně asistence požární jednotky s požární cisternou;

(e)    při pálení zbytků musí být přítomny minimálně 2 osoby, které musí být starší l8 let;

(f)    při pálení zbytků musí být zajištěno přivolání požárních jednotek pro případ vzniku požáru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

Příloha  Požárního řádu č. 4

 

                                            Podmínky pro pálení hořlavého odpadu

 

Hořlavý odpad ( suché listí, větve z prořezávek ovocných stromů, hořlavý domovní odpad apod.) lze fyzickými osobami likvidovat pálením za těchto podmínek:

(a)    pálení může být prováděno jen na vlastním pozemku majitele (uživatele)
a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov, t.j. minimálně 6,5 m, od hořlavých látek (např.venkovní skládka palivového dřeva, dřevěné kůlny apod.) min. l0 m;

(b)   ohniště určené ke spalování hořlavého odpadu může mít max. průměr 2 m, výška spalovaného odpadu nesmí přesáhnout l,5 m, od vnějšího okraje ohniště musí být vytvořeno ochranné pásmo o šířce min. l m, toto pásmo musí zbaveno veškerého hořlavého materiálu a okopáno až na minerální zeminu, ochranné pásmo musí být po dobu a po skončení pálení trvale udržováno čisté;

(c)    při pálení odpadu musí být k dispozici pro případ hašení "požární voda"
v množství alespoň 200 litrů, případně jiná hasební látka (např.písek, zemina apod.);

(d)   pálení odpadu smí provádět jen osoba starší l8 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět pouze za dozoru dospělé osoby;

(e)    pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha a vyšších venkovních teplot a za větrného počasí;

(f)    po skončení pálení musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno a následně kontrolováno po dobu alespoň 8 hod.;

(g)   pálení hořlavého odpadu jako např. zbytků barev, ředidel, vyjetých olejů, plastů apod. je zakázáno;

(h)   osoba, která provádí pálení odpadu musí znát způsob přivolání pož. jednotek pro případ vzniku požáru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

Příloha  Požárního řádu č. 5

                                                                                                                                  

                                                Podmínky pro období topné sezóny

 

 1. Podle § l7 odst.l) písm.a) zák. o PO jsou fyzické osoby mimo jiné povinny používat tepelné, elektrické, plynové a jiné spotřebiče (dále jen spotřebiče) tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů.
 2. Při instalaci a používání spotřebičů musí být respektován návod výrobce. Fyzická osoba nesmí provádět sama instalaci spotřebiče v těch případech, kdy návod výrobce vysloveně vyžaduje instalaci od odborné firmy (např. elektrické přímotopné spotřebiče, plynové spotřebiče apod.).
 3. Při instalaci a užívání spotřebičů musí být dodržovány bezpečné vzdálenosti od stavebních konstrukcí, podlahových krytin a zařizovacích předmětů podle požadavků návodu výrobce.Pokud není návod výrobce k dispozici, lze za bezpečnou vzdálenost považovat:

(a)    spotřebiče na pevná paliva - 800 mm ve směru hlavního sálání

                                                 -  200 mm v ostatních směrech;

(b)   spotřebiče na kapalné a plynné palivo a elektřinu:

                                                 -  500 mm ve směru hlavního sálání

                                                 -   l00 mm v ostatních směrech.

(4) Pokud to návod k obsluze spotřebiče vyžaduje, nesmí být tyto spotřebiče při provozu

      ponechány bez dozoru.

(5) Při používání spotřebičů na pevná paliva, musí být popel ukládán na bezpečné místo.

(6) Nesmí být používány spotřebiče, které svým špatným technickým stavem ohrožují požární 

      bezpečnost (např. porušení pláště spotřebiče, vadné a netěsné kouřovody apod.).

(7) Při  skladování  pevných paliv musí  být  dodržována  zásada, že jednotlivé druhy pevných  

     paliv  musí  být  skladovány   odděleně. Při  skladování   briket  musí  být  dbáno   zvýšené  

     opatrnosti,  vzhledem  k  možnému samovznícení. Brikety musí být skladovány bez mouru

     a  malých úlomků,  nesmí být skladovány vlhké a musí být  zabráněno proniku vlhkosti do                  

     skladovacích prostorů.

Krátce po naskladnění se doporučuje zrakově a čichově ověřovat, zda se neobjevují náznaky k samovznícení (kouř, rosení skel na oknech místností pro uskladnění, zvyšování teploty hromady).

(8) Podle § l7 odst.l) písm. b) zák. o PO jsou fyzické osoby povinny pravidelně zajišťovat

čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví   ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady.

     Lhůty a povinnosti k čištění a kontrole komínů stanovuje vyhl. MV č. lll/l98l Sb..Tato vyhl. se vztahuje na vlastníky, správce a uživatele objektů, včetně rekreačních (dále jen správce objektu).Pro správce objektu v této souvislosti vyplývají následující povinnosti:

(a)    připravit nádoby z nehořlavého materiálu na ukládání sazí a ostatních tuhých částic          ze sběracích částí komínového průduchu;

(b)   odstranit závady komínů a spotřebičů paliv, které byly zjištěny kominickou firmou při čištění, kontrole nebo zkoušení komínů a to ve lhůtě dohodnuté s kominickou firmou. Nedojde-li k dohodě, určí lhůtu k odstranění závad obecní  úřad;

(c)    zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebičů paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící bezpečnému užívání, a to až do jejího odstranění;

(d)   požádat kominickou firmu o zkoušení komínu před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu, před změnou topného media nebo změnou druhu vytápění;

(e)    dodržovat lhůty pro čištění, případně kontroly stavu komínů:

(f)    jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na pevná paliva a kapalná paliva

      do výkonu 50 kW 6x ročně,      a výkonem nad 50 kW 4x ročně;

(g)   jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na plynná paliva                                                     

- do výkonu 50 kW 2 x ročně (vyvložkovaný komín), nevyvložkovaný  6x ročně;

- s výkonem nad 50kW 4 x ročně

- jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče do výkonu 50 kW v rekreačních objektech (chaty, chalupy apod.) a nejsou užívány celoročně, je lhůta l x ročně;

- saze nahromaděné ve sběrací části komínových průduchů se musí vybírat z komínů            od spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém jejich čištění, saze
z ostatních komínů nejméně l x ročně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha  Požárního řádu č. 6:

 

                                         Podmínky pro rozdělávání ohňů v přírodě

 

 1. Podle § l7 odst.l) písm.a) zák. o PO jsou fyzické osoby mimo jiné povinny při manipulaci s otevřeným ohněm si počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů.
 2. Při rozdělávání ohňů v přírodě fyzickými osobami musí být dodržovány tyto podmínky:

(a)    místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek
( např.obložení kameny, vytvoření ochranného pásma-okopání půdy v šířce alespoň O,5 m od okraje ohniště apod.);

(b)   oheň smí rozdělávat jen osoba starší l8 let, osoby mladší mohou oheň rozdělávat jen                     za přítomnosti dospělé osoby;

(c)    oheň nesmí být ponechán bez dozoru;

(d)   oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do l00 m          od stohů a dozrávajícího obilí, strniště a sena, ve vysoké suché trávě,
v blízkosti stanů, obytných přívěsů apod.;

(e)    ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodu nebo zasypáním zeminou;

(f)    oheň nesmí být rozděláván za dlouhodobého sucha a vyšších venkovních teplot
a za větrného počasí.

 1. Při rozdělávání ohně v kempech, veřejných tábořištích , rekreačních areálech apod. platí, 

že zpracuje provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky č.246/2001 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

Příloha  Požárního řádu č. 7

 

                                         Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

 

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů v pohotovosti

JSDH Ždánov

JPO V

     9

     4

 

 

 

 

 

 

 

 

Požární technika

Počet

Motorová stříkačka  PPS – 8

   1

Motorová stříkačka  PPS -12

   1