Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Obecně závazná vyhláška č. 01/2013 o místním poplatku

OBEC  Ždánov

Obecně závazná vyhláška č. 01/2013

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Ždánov  se na svém zasedání dne 6.12.2012 usnesením č.23 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Ždánov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Poplatník

 (1)  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

         a) fyzická osoba,                                                                                                              

                 1.  která má v obci trvalý pobyt;

                 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky

                       povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

                 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky přechodně  na dobu delší 3 měsíců,

                 4.  které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo  dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

 

          b)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt

               nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to ve

                        výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinného domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 (2)    Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby

                   Žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno,popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla

(2)       Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

(3)       Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(4)       Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]

(5)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]

Čl. 4 

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 400,- Kč a je tvořena:

          a)     z částky 0,- Kč za kalendářní rok a

    b)  z částky 400,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě       skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)       Skutečné náklady roku 2011  na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 79 425,-Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 79 425 Kč děleno 146 =  544,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 400,- Kč.

 

(3)  V případě změny místa pobytu fyzické osoby,změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců  pobytu nebo vlastnictví  v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku

(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Navýšení poplatku

(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[5]

(2)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[6]

 

Čl. 7

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)    Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídající za  zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)   Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce,vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 28.12.2011.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013.

 

 

            Bc. Štěpán Krutina                                                                      Jiří  Kopecký

                místostarosta                                                                             starosta obce

                                                                                                                    

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.12.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 23.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[6] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Přílohy

[Adobe PDF | 534,4 kB]
118690942_0_VV - OOP rorýs.pdf [›]