Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Žádost o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty:

 

Odkaz na zveřejněnou informaci /§ 6 odst.I/ - 7 dnů

Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace /§14 odst. 3, písm.a/ - 7 dnů

Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu /§ 14 odst.3,písm. b/ - 3 dny

Poskytnutí informace žadateli / §  14 odst. 3, písm. c/ - 15 dnů

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů /§ 14 odst.5/  - 10 dnů

Rozhodnutí o odvolání /§ 16 odst. 3/ - 15 dnů

Upřesnění žádosti o informaci žadatele /§14 odst. 3, písm. a/ - 30 dnů

Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění /§15 odst. 4/ - 15 dnů

Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti /§16 odst. 1/ - 15 dnů

 

Termíny:

 

Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup /§ 5 odst. 2/ - od 1.1.2001

Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup /§ 5 odst. 3/ - od 1.1.2002

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

Kdo může o informaci požádat

- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

 

Kdo informaci poskytne

 

- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy /obce/

 

Kdy informaci neposkytne

 

- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost

- jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby

/národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutích, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd./

- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství

- jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení

- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o  informaci požádán

 

Jak se o informaci žádá

 

- ústně, tj.osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení

- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

 

Co musí písemná žádost obsahovat

 

- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji číní

- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena / žádost se odloží/

 

Jaký bude postup povinného orgánu

 

- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů