Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Opravné prostředky

 

Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu.

/výpis z § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím/.

 

Odvolání

  1. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě, uvedeném v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

  2. O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat

  3. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil, za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání

  4. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat

  5. Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedeoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.

  6. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona /§ 247 a násl. Zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů/.

 

Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a o jakou věc se jedná /proti kterému rozhodnutí je podání určeno/.