Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Nejdůležitější zákony

Nejdůležitější zákony

 

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytování informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací

 

zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle něhož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a to i jen zčásti)

 

zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem

 

zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č.  227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

 

zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

 

zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

 

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel

 

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

 

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu

 

Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce