Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Rozpočet na rok 2012

 

Příjmy:

 

1111    Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 212 000

1112    Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 5 000

1113    Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 22 000

1121    Daň z příjmu právnických osob 220 000

1211    Daň z přidané hodnoty 514 500

1337    Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 56 350

1341    Poplatek ze psů 2 000

1361    Správní poplatky 300

1511    Daň z nemovitostí 80 000

    4112 Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy 60 100

1 172 250

 

1019 2131    Příjmy z pronájmu pozemků - zemědělské 760

1032 2131    Příjmy z pronájmu pozemků - honitba 560

2141 2132    Příjmy z pronájmu hospody 6 000

2310 2111    Příjmy z vodného 500

6310 2141    Příjmy z úroků 1 800

 

--------------- Příjmy celkem: 1 181 870

 

 

 

Výdaje:

Les:

 

1032 5021    Ostatní osobní výdaje 8 000

1032 5156    PHM 2 000

10 000

Rybářství:

 

1070 5139    Materiál 15 370

1070 5021    Ostatní osobní výdaje brigády 2 500

17 870

Vnitřní obchod a služby:

 

2141 5154    Elektrická energie - sál 5 000

 5 000

Silnice:

 

2212 5141    Úroky z úvěru 5 200

2212 5169    Nákup ostatních služeb - sekání, zimní údržba 8 000

 

 13 200

Cyklotrasa:

 

2219 6349    Předfinacování cyklotrasy  157 160 157 160

Dopravní obslužnost:

 

2221 5193 Dopravní obslužnost 2 880

 2 880

Pitná voda:

 

2310 5139    Materiál – vodoměry 4 000

2310 5169    Služby . Rozbory vody 6 000

2310 6121    Směnka Praves s.r.o. - vodovod 60 000

70 000

Odpadní vody:

 

2321 5169    Nákup ostatních služeb - rozbory odpadních vod 9 000

9 000

Předškolní zařízení:

 

3111 5321    Neinvestiční transfery obcím - MŠ 52 460

52 460

Základní školy:

 

3113 5321    Neinvestiční transfery obcím 59 050

59 050

Ostatní záležitosti kultury:

 

3319 5021    Ostatní osobní výdaje - kronikář 3 000

3319 5139    Materiál 5 000

3319 5169    Nákup ostatních služeb Chod. liga poradenství 2 000

3319 5329    Chodská liga - členský příspěvek 1 120

3319 5175    Pohoštění 7 000

3399 5194    Věcné dary- jubilea 1 500

19 620

Ostatní tělovýchovná činnost:

 

3419 5229    Příspěvek na činnost 2 500

3419 5021    Sekání hřiště 3 000

5 500

Veřejné osvětlení:

 

3631 5154    Elektrická energie 33 000

3631 5171    Opravy a udržování 4 000

3631 6121    Kabel 60 000

97 000

Nebezpečný odpad:

 

3721 5169    Sběr a svoz nebezpečného odpadu 22 000

22 000

Komunální odpad:

 

3722 5169    Nákup ostatních služeb 95 000

3722 5329    Členský příspěvek Lazce ORJ 150

95 150

Ostatní odpady:

 

3723 5169    Nákup ostatních služeb 30 000

30 000

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:

 

3745 5021    Ostatní osobní výdaje - brigády 12 000

3745 5139    Nákup materiálu 6 000

3745 5156    Pohonné hmoty a mazadla 5 500

3745 5169    Nákup služeb 4 000

27 500

Požární ochrana:

 

5512 5021    Ostatní osobní výdaje odměny zásah.jednotka 9 000

5512 5154    Elektrická energie 7 000

5512 5156    Pohonné hmoty a mazadla 1 000

5512 5175    Pohoštění 1 000

5512 5222    Příspěvek na činnost 5 000

23 000

Zastupitelstva obcí:

 

6112 5023    Odměny členů zastupitelstev 150 650

6112 5032    Zdravotní pojištění 14 000

6112 5173    Cestovné 4 000

6112 5175    Pohoštění 2 500

171 150

Činnost místní správy:

 

6171 5011    Platy zaměstnanců 95 000

6171 5019    Refundace platů 2 000

6171 5031    Sociální pojištění 23 500

6171 5132    Zdravotní pojištění 8 500

6171 5038    Povinné pojištění na úraz 450

6171 5039    Refundace odvodů 700

6171 5136    Knihy, učební pomůcky, tisk 13 000

6171 5139    Nákup materiálu 14 000

6171 5154    Elektrická energie 28 000

6171 5161    Služby pošt 2 300

6171 5162    Služby telekomunikací a radiokomunikací 19 000

6171 5167    Služby školení a vzdělávání 3 000

6171 5168    Služby zpracování dat 16 000

6171 5169    Nákup ostatních služeb 40 000

6171 5171    Opravy a udržování 10 000

6171 5361    Nákup kolků 1 000

276 450

 

6310 5163    Služby peněžních ústavů 8 500

6320 5163    Pojištění majetku 8 600

6402 5364    Vratky transferů - finanční vypořádání min.let 780

 

 

Výdaje celkem: 1 181 870

 

Splátka úvěru 33 200

 

 

 

Vyvěšeno: 29.12.2011

 

Sejmuto: 15.1.2012